ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Kiesvereniging ChristenUnie Vlaardingen
RSIN: 813010937
KvK-nummer: 24355077

Post- en bezoekadres

Postadres: Jan van Arkelstraat 100, 3132 VN  Vlaardingen

Bezoekadres:  Markt 11, 3131 CR  Vlaardingen

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Vlaardingen heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting is op aanvraag beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur:

C.A.E. (Cor) de Jonge   Voorzitter 
J.M. (Marjan) Zijmans     Secretaris
R. (Ruud) van Harten      Penningmeester
E.E. (Esther) Heijndijk - van der Veer   Bestuurslid
W.T. (Wouter) de Reus       Bestuurslid

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden.

Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Financiële informatie ChristenUnie Vlaardingen

 Jaar  2020  2019  2018  2017 2016
         
 Baten  € 1.525  € 1.578  € 1.504  € 1.341 € 1.605
 Lasten  € 1.523  € 1.576  €1.497  € 1.298 € 1.601
 Batig saldo  € 2  € 2  € 7  € 43 € 4
         
 Banksaldo  € 8.754  € 7.498  € 6.327  € 7.446 € 6.446

                   

Giften

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Jaar  2020  2019  2018  2017  2016
         
 Totaal bedrag € 674  € 794  € 737  € 609   € 1.062
 Aantal giften 13  16

Overzicht van bijdragen > €4.500

Geen.